Foundation Greenhand

Foundation Greenhand is een stichting, opgericht in september 2016, die zich bezighoudt met het inzamelen van private gelden om daarmee maatschappelijke projecten te ondersteunen die voor postcode gebieden van algemeen maatschappelijk nut zijn. De ondersteuning kan bestaan uit financiële, organisatorische ondersteuning en/of het opstarten van duurzame maatschappelijke projecten die werkgelegenheid oplevert voor mensen met een afstand tot arbeid. Het bestuur draagt zorg voor een beleidsplan, een communicatieplan en een fondsenwervingsplan. Deze plannen zijn vooral bedoeld om de resultaten van de inspanningen te kunnen meten en bij te sturen. Verder dienen de plannen als leidraad voor de te ondernemen activiteiten en het uitzetten van acties.

Het bestuur van de stichting stelt ten behoeve van haar missie gelden beschikbaar, uit de opbrengst van het eigen vermogen. De terugtredende overheid, onder meer uitgedrukt in het concept van de participatiesamenleving, vraagt om een versterking van de inzet van de “civil society”. Het bestuur is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid. De leden van het bestuur dienen een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk te hebben. Een sterke affiniteit met interesse in maatschappelijke vraagstukken en het is onontbeerlijk. Daarbij streven wij naar een evenwichtige spreiding van werkervaring in maatschappelijke sectoren, levensbeschouwelijke culturele achtergronden en van specifieke professionele bestuurlijke deskundigheden in het bestuur.

  • kunst en cultuur
  • cultureel erfgoed
  • sport en recreatie
  • natuur en landschap
  • gezondheid- jeugd- en ouderenzorg
  • arbeid
  • dierenwelzijn.

Foundation Greenhand heeft tot doel activiteiten financieel te ondersteunen die een algemeen maatschappelijk belang hebben. De relevante maatschappelijke sectoren zijn voor Foundation Greenhand: zorg, wonen, werk, leren, welzijn, kunst, cultuur/historie, sport, ontspanning en natuur. Foundation Greenhand richt zich in het bijzonder op specifieke doelgroepen, die in een achterstandspositie verkeren of door een fysieke of psychische reden belemmerd worden in hun maatschappelijk functioneren.