Doelstelling, missie, visie.

Foundation Greenhand heeft tot doel activiteiten financieel te ondersteunen die een algemeen maatschappelijk belang hebben. De relevante maatschappelijke sectoren zijn voor Foundation Greenhand: zorg, wonen, werk, leren, welzijn, kunst, cultuur/historie, sport, ontspanning en natuur. De Groene Hand richt zich in het bijzonder op specifieke doelgroepen, die in een achterstandspositie verkeren of door een fysieke of psychische reden belemmerd worden in hun maatschappelijk functioneren. Daarnaast richt de stichting zich ook op de samenleving als geheel. Foundation Greenhand richt zich vooral op innovatieve activiteiten waarmee de kwaliteit van leven van mensen wordt verbeterd.Foundation Greenhand wil als (toekomstig) kenniscentrum functioneren voor initiatieven die een positieve ontwikkeling stimuleren en er toe leiden dat de leefomgeving voor mens en dier beter en aantrekkelijker wordt.

Foundation Greenhand wil een grotere betrokkenheid van burgers in zijn directe omgeving bevorderen.Foundation Greenhand bestaat uit meerdere afdelingen die weer onderverdeeld zijn in postcodegebieden. Deze opzet is gekozen om per regio maatschappelijk relevant te kunnen zijn. De ondersteuning zal per postcodegebied verschillend van aard kunnen zijn. Door een terugtredende overheid, zoals uitgedrukt in participatie samenleving, dienen deze activiteiten op een andere wijze te worden voortgezet. Dit vraagt om innovatieve plannen en  inzet van betrokkenen van de stichting.Foundation Greenhand zal selectief en op basis van criteria een bijdrage leveren aan de continuïteit van deze activiteiten. Hiertoe wordt gezocht naar samenwerking met andere fondsen en organisaties.

Foundation Greenhand  is levensbeschouwelijk en politiek ongebonden. Zij staat open voor iedereen, ongeacht afkomst, leeftijd, sociale klasse, seksuele geaardheid, politieke en religieuze overtuiging. Een belangrijke drijfveer is dat het maatschappelijk draagvlak wordt vergroot door er meerdere partijen (financieel) bij te betrekken. Het streven is om de publieke aandacht voor deze initiatieven te vergroten. Uiteindelijk moet elke organisatie, stichting, vereniging en actieve burgers met ideeën voor initiatieven weten dat via Foundation Greenhand een bijdrage verkregen kan worden. Foundation Greenhand stelt het rendement op haar vermogen beschikbaar voor het doen van schenkingen en andere vormen van financiële ondersteuning. De stichting stelt het beschikbaar budget jaarlijks vast binnen het kader van een meer jaren liquiditeitsbegroting. Er wordt een sobere werkwijze gehanteerd voor het beheer en de organisatie.

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid uitvoering geven aan de doelstelling. De bestuursleden ontvangen een bescheiden vergoeding die past bij de aard en het karakter. Deze vergoeding wordt openbaar gemaakt in het jaarverslag dat te vinden is op de website. De bestemming van beschikbare gelden wordt besteed aan mens, dier en milieu, in de volgende gebieden:

 • kunst en cultuur
 • cultureel erfgoed
 • sport en recreatie
 • natuur en landschap
 • gezondheid- jeugd- en ouderenzorg
 • arbeid
 • dierenwelzijn

Er is ruimte voor de eigenheid van iedere afdeling: de eenheid in verscheidenheid kan daarmee gestalte krijgen. Foundation Greenhand is bewust dat iedere afdeling eigen sterke en zwakke punten heeft maar ook eigen kansen en mogelijkheden. Er moet ruimte zijn voor kritische succesfactoren, waardoor activiteiten kunnen slagen.

Wat is de visie van De Groene Hand ?

Opwerpen als een sociale onmisbare organisatie die opkomt voor mens, dier en natuur die noodzakelijk is om het welzijn van de mens, het dier en de natuur te optimaliseren door zorg te dragen voor het milieu in algemene zin.
Overleggen met relevante partijen op basis van argumenten en hanteren van lobby-, pressie- en protestmiddelen. Werken aan het veranderen van de attitude en het gedrag van de mensen.

Foundation Greenhand is overtuigd dat met een verbindende positie, lokaal, een actieve bijdrage wordt geleverd aan de duurzame innovatieve ontwikkeling van ondernemers en de regio. De overheid heeft gekozen voor een decentrale aanpak van de marktpolitiek. Binnen gemeenten is daarmee meer verantwoordelijkheid neergelegd bij burgers en met de participatiewet bij werkgevers. Met het invullen van vraag en ondersteuning en/of ontwikkelen van projecten op regionaal niveau zet Foundation Greenhand zich in.

Kansen

 • De bevolking vergrijst en het aantal ouderen neemt toe. Deze groep heeft relatief veel te besteden en biedt dus interessante kansen voor fondsenwerving.
  Normen en waarden worden steeds belangrijker, hierop kan Foundation Greenhand inspelen door het verantwoordelijkheidsgevoel te stimuleren.
 • Foundation Greenhand kan doelstellingen per regio positief bijstellen ten aanzien van haar uitgiften, schenkingen en donaties.
  De interesse van bedrijven voor maatschappelijk ondernemen en Social Return On Investment vormen interessante kansen voor de Groene Hand. Steeds meer bedrijven houden rekening met het ontstaan van een ‘civil society’ en zijn bereid te investeren in de samenleving.
 • Internet wordt een steeds belangrijker medium; steeds meer Nederlanders raken wegwijs op het web en ook de hoeveelheid tijd die mensen op internet doorbrengen stijgt. Dit biedt kansen voor goedkope contactmomenten via e-mail, website en andere digitale technieken.

Zwaktes

 • De concurrentie wordt steeds feller en intensiever. Wervingsmethoden verfijnen en worden steeds professioneler ingezet.
 • Geefpatronen zijn minder vast, loyaliteit is geen vast gegeven.
 • Er zijn geen historische gegevens beschikbaar.
 • Afhankelijk (nog) van vrijwilligers.

Conclusie

Het vertrouwen verdienen met eerlijke informatie en controleerbare succesfactoren. Voor Foundation Greenhand is een bedrijfsmatige instelling noodzakelijk om te overleven. Foundation Greenhand moet marktgerichte oriëntatie hebben, waarbij goed luisteren naar wat de doelgroepen van ons verwachten zeer essentieel is. Het onderscheidend vermogen dient goed ingezet en geprofileerd te worden.

Financiële toekomst

De strategie moet leiden naar financiële zelfstandigheid van de afdelingen en de onder haar regie  aangestuurde regio’s. Er zal gefaseerd worden toegewerkt naar vaste medewerkers met daaraan gekoppeld een functieprofiel.  Deze zelfde strategie komt vervolgens naar voren in de beschrijving van wat de afdeling doet qua kerntaken en fondsenwerving, en komt naar voren in de begroting en de meer jaren prognose.